EVS - Wat ging er vooraf

1. Wat ging er vooraf?
Met het decreet van 19 november 2008 werd in de Vlaamse Gemeenschap een algemeen
kader voor ethisch verantwoorde sportbeoefening gecreëerd.

1.1. Waar gaat het om?
Volgens het decreet is ethisch verantwoorde sportbeoefening: het geheel van positieve waarden
en daarmee verband houdende preventieve en curatieve maatregelen, bepalingen en
aanbevelingen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering
van de ethische dimensie in de sport.

De minister van Sport koos zes thema’s waarrond de federaties moeten werken:
1. de rechten van het kind in de sport,
2. inclusie,
3. fair play beginsel,
4. de fysieke en psychische integriteit van het individu,
5. respect voor diversiteit en
6. solidariteit.
(Voor meer informatie omtrent deze thema’s: klik hier.)

1.2. Zelfregulering via de open coördinatiemethode?
Het decreet MVS - EVS heeft het beginsel vastgelegd dat de ethisch verantwoorde sportbeoefening
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de Vlaamse Gemeenschap en de
sportverenigingen.
Concreet wil dit zeggen dat de Vlaamse Regering, op aangeven van de sportsector, jaarlijks
of meerjaarlijks een aantal richtsnoeren zal uitvaardigen inzake de ethisch verantwoorde
sportbeoefening, waarmee de sportverenigingen in hun beleid rekening moeten houden.
Deze richtsnoeren moeten als dwingende normen beschouwd worden, maar in tegenstelling
tot "normale regulering" is gekozen voor een "zachte" handhaving.
Dit betekent dat sportfederaties verslag zullen moeten uitbrengen over hoe ze de richtsnoeren
handhaven.

Tegen 6 juli 2009 was elke sportfederatie verplicht in een brief aan de minister aan te geven rond welke thema’s ze wil werken. De federatie mocht één of meer thema’s kiezen, maar moest duidelijk motiveren waarom ze deze thema’s wel kiest en de andere niet. Daarnaast moest de federatie binnen elk gekozen thema aangeven rond welke richtsnoeren ze wil werken.

2. Richtsnoeren:

2.1. Wat is een richtsnoer?
Formulering van een richting die de geadresseerden moeten volgen met het oog op het bereiken van een vooropgestelde doelstelling, het is dus ruimer dan acties opsommen.
(Meer informatie over mogelijke richtsnoeren per thema: klik hier)

2.2. Thema en richtsnoeren voorgesteld vanuit de Vlaamse Karate Federatie aan de overheid:
De Vlaamse Karate Federatie richtte zich op de ethische waarde solidariteit en formuleerde volgende richtsnoeren naar de overheid:

Thema: Solidariteit

Richtsnoer 1: De sportfederatie levert de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat alle actoren en belanghebbenden solidair en respectvol handelen tegenover zichzelf, de andere en de omgeving en de onderlinge solidariteit te bevorderen.

Richtsnoer 2: De sportfederatie levert de nodige inspanningen om een positieve bood-schap te brengen en daarbij een breed netwerk uit te bouwen als solide basis voor duurzaam, EVS.

2.3. Waarom?
1.Historisch gegroeid en uit respect voor de herkomst van karate: Dojokun (hoffelijkheid, nederigheid, moed, eerlijkheid, zelfcontrole).
2. In navolging van het lopende project Sporttak in de kijker (zie uittreksel brochure).